هدف های مرکز

هدف مرکز فرهنگی و آموزشی ایران ایجاد فضایی است که در آن کودکان و نوجوانان به ارزش تفاوت های فرهنگی پی ببرند و این آگاهی به آن ها کمک کند تا خود در جهت نشرفرهنگی بویژه از راه یادگیری زبان و فرهنگ نیاکان بکوشند