گروه مدیریت

:گروه مدیریت مرکز شامل پنج عضو اصلی و دو عضو انتخابی می باشد

سرپرست و بنیان گذار

خانم دکتر ایران اربابی

معاون آموزشی

خانم دکتر مهری علی زاده

معاون فرهنگی و بنیان گذار

آقای غلام حسین آذربایجانی

منشی

خانم رسا داودپور

خزانه دار

آقای فریدون بهبهانی

عضو

آقای حسام یوسفی

عضو

آقای برا یان اولینار